top of page

RODO

Szanowni Państwo,W dniu 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.  

W związku z tym, chcemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez spółkę V!BES architects Bratek Lorch s.c. Państwa  danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

Informujemy, że:

Administratorem Państwa Danych osobowych jest V!BES architects Katarzyna Bratek Joanna Lorch s.c. z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Ślusarska 9/315, 30-701 Kraków, identyfikująca się numerem NIP: 6793180269 oraz numerem REGON: 382455150, zwana dalej Administratorem.

1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania  z Państwem umów bądź realizowania dla Państwa usług.

2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe takie jak:

- imię (imiona) i nazwisko, adresy e-mail, adres do kontaktu, numery telefonów, 

- nazwa firmy, NIP, REGON, KRS, adres siedziby, numery kont bankowych

- inne dane dobrowolnie przekazane przez Państwa do celów projektowych

3. Administrator przetwarza Państwa Dane osobowe w celach:

- realizacji łączącej nas umowy

- świadczenia na rzecz Państwa usług

- przygotowania i przedstawienia oferty handlowej

4. Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe następującym osobom trzecim wyłącznie do celów wskazanych w niniejszym dokumencie.

a. Podmiotom z którymi administrator ma podpisaną umowę o przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji łączących umów koniecznych do realizacji obowiązków Administratora, ochrony praw Administratora wynikających z przepisów prawa w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności Administrator może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie oraz firmy z którymi współpracujemy świadcząc dla Państwa usługi. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Administratorem umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z przepisami prawa

b. organom władzy, organom nadzorującym i innym osobom trzecim w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem

c. organom podatkowym

d. bankom i firmom windykacyjnym w celu ochrony żywotnych interesów Administratora

5. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do zawarcia umów i/lub rozpoczęcia świadczenia usług.

6. Posiadają Państwo prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich Danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

c. przenoszenia danych,

d. wniesienia skargi do organu nadzorczego,

e. cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych osobowych.

7. Państwa Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

8. Państwa Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora i/ lub jego podwykonawców przetwarzających dane osobowe, przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,

9. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Państwa Danych osobowych, prosimy o kontakt  pod adresem e-mail: info@vibesarchitects.com

10. Administrator zastrzega sobie prawo do możliwości okresowej aktualizacji niniejszej informacji w momencie zmiany prawa bądź polityki ochrony danych osobowych Administratora. W wypadku dokonania jakichkolwiek zmian powyższej informacji Administrator będzie Państwa informować.

bottom of page